DE ESCHMOLEN KRIJGT DE WIND IN DE ZEILEN !

twentsch-landschap_bewerkt-1De realisatie van de Eschmolen komt naderbij. De gemeente Hof van Twente heeft het gewijzigde bestemmingsplan, voor het gebied waarop de molen gebouwd wordt, vastgesteld.
Het bestuur van de molen heeft haar visie verwoord in de nota “De Eschmolen in maatschappelijke perspectieven”. De Stichting Twickel steunt de plannen voor de herbouw.
In de overzichtsnotitie voor het project stadsrand Delden, onderdeel van het Pact van Twickel, is verwoord dat de Stichting Eschmolen wordt gesteund met een financiële bijdrage om de historische molen weer op te bouwen. De eerste sponsoren hebben zich gemeld en het aantal leden van de Vriendenkring is nu gestegen tot ruim 500. Ook hebben veel belangstellenden de wens geuit om het zicht op de Deldeneresch graag weer compleet te willen zien. De oorspronkelijke molen is in 1959 afgebrand.

In de visie van het bestuur staan twee begrippen centraal: verbinden en binden.
Verbinden van het verleden met het heden en de toekomst. Deze verbinding krijgt op verschillende manieren vorm: de uitvoering van cultuurhistorische en educatieve activiteiten, een moderne invulling van het noaberschap, de verbreding van de toeristische mogelijkheden en de vergroting van de fysieke kwaliteit van de stadsrand Delden en de overgang naar de Deldeneresch.
Binden is gericht op mensen en krijgt op een groot aantal manieren gestalte: ontspanningsactiviteiten, dagbestedingsmogelijkheden, creatieve initiatieven en vrijwilligerswerkzaamheden. Maar ook kunnen mensen gewoon komen om samen een kop koffie te drinken en met elkaar te praten.

Kortom: de Stichting Eschmolen wil de herbouwde molen gebruiken om maatschappelijke doelen te realiseren die er op gericht zijn mensen actief te betrekken bij de samenleving. Maar ook de toeristische functie van de gemeente verbreden (o.a. met een fietsroute langs molens in de Euregio) en arbeidsmarktmaatregelen (o.a. opdoen van werkervaring en vrijwilligerswerk doen met behoud van uitkering) te ontplooien. Specifiek wil het bestuur aandacht besteden aan duurzaamheid.

De investeringen voor de herbouw worden geraamd op € 1.900.000. Een bedrag dat vooral bijeen moet worden gebracht via subsidies (gemeente en provincie), fondsen (Rabobank, Nationaal Landschapsfonds, enz.) en sponsorbijdragen.
Dankzij deze investering staat er straks een werkende windkorenmolen, die een veelheid aan maatschappelijke functies vervult. Het bestuur wil met tal van instanties samenwerken, zowel lokaal als regionaal.

Kijkend naar de herbouwde molens elders in ons land kan geconcludeerd worden dat de herbouw van de Eschmolen in combinatie met de maatschappelijke functies een kansrijke toekomst tegemoet gaat.
De planning is er op gericht begin 2019 de herbouwde molen te openen.