VRIENDENBIJDRAGE 2016

artist impression

artist impression Eschmolen

Beste Vrienden van de Eschmolen!
Wij waarderen het bijzonder dat u ons plan voor de herbouw van de Eschmolen steunt. Ook de politieke partijen spraken hun bewondering uit voor het grote aantal mensen – ruim 500! – dat de molen graag op de Deldeneresch terug zou zien en daaraan een werkelijke bijdrage levert. Dat merkten we op de informatieavonden in het gemeentehuis waar we alle politieke partijen uitgebreid over ons plan hebben verteld.
De afgelopen maanden hebben we ons ingezet voor een wijziging van het bestemmingsplan bij de gemeente (intussen uitgegroeid tot een document van 90 pagina’s) en een nieuwe onderbouwing voor de subsidieverlening ten behoeve van de overheden. Dit vergt een grote inzet en daarom houdt u de informatieavond in ’t Hoogspel van ons tegoed.
Evenals de afgelopen jaren zal ook dit jaar voor degenen die een doorlopende machtiging hebben afgegeven, medio de maand mei de toegezegde vriendenbijdrage voor het jaar 2016 worden geïncasseerd.
Degenen die geen incassomachtiging hebben afgegeven en hun toegezegde bijdrage nog niet hebben betaald, verzoeken wij vriendelijk om in de maand mei hun bijdrage over te maken aan de Stichting Eschmolen Delden (rek.nr. NL22 RABO 0132 6947 86).
Het financieel jaarverslag 2015 en verdere informatie kunt u lezen op onze website.
Bij voorbaat onze hartelijk dank voor uw medewerking!